KNIHOVNÍ ŘÁDMístní knihovny v Kobeřicích

1.Základní ustanovení

ČI. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona Č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické'a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

ČI.2

Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
   ca) informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
   cc) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
   cd) přístup na internet.
d) kopírování

2. Knihovna poskytuje tyto placené služby - registrace uživatelů, kopírování a meziknihovní služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

3. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

ČI. 3

Registrace uživatele

1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, který tím přijímá odpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

ČI. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným. opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

ČI. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

6 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č.121/2000 Sb. - autorský zákon).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1 Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2 Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

V Kobeřicích, dne 02. 12. 2002

Obecní knihovny v Kobeřicích

ČI. 1

Zpřístupňované knihovní dokumenty

1 Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.

2 Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

ČI. 2

Rozhodnutí o půjčování

1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čI. 6 odst. 1 tohoto výpůjčního řádu ( dále jen VŘ ) s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

ČI. 3

Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

2. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.

ČI. 4

Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 2 měsíce (57 dnů).

Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-Ii o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-Ii dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

ČI. 5

Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

ČI. 6

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 30 dokumentů.

3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.

6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 7

Reprografické, elektronické a jiné služby

1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona Č. 121/2000 Sb. - autorský zákon.

3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-Ii zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách.

5. Služby Internetu mohou využívat všichni čtenáři knihovny. Knihovna čtenářům nabízí využívání webových stránek internetu a dostupných databází na CD ROMu.

6. Čtenář nahlásí pracovníkům knihovny zahájení a ukončení práce s počítačem. Po ukončení musí zůstat počítač ve stavu, ve kterém byl předán.

7. Každý uživatel má právo pracovat na počítači max. půl hodiny. Tuto dobu je možno prodloužit není-Ii přítomný další zájemce.

8. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel nahrát pouze na diskety zakoupené u pracovníka knihovny. Získané informace je také možno za úplatu vytisknout.

Uživatel nesmí:

- nahrávat na pevný disk jakékoliv soubory provádět jakékoliv změny programu - resetovat nebo vypínat počítač - provozovat počítačové hry - navštěvovat webové stránky, které prezentují pornografii , rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist

- UŽIVATEL NESE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ZÁSAHY DO KONFIGURACE POČÍTAČE, KTERÉ BY NĚJAKÝM ZPŮSOBEM MOHLY MÍT VLIV NA PROVOZ POČÍTAČE NEBO SÍTĚ! - JE ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY VZNIKLÉ NEODBORNOU MANIPULACÍ S PROSTŘEDKY VÝPOČETNÍ TECHNIKY VČETNĚ ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JÍM ZANESENÝMI POČÍTAČOVÝMI VIRY!

Knihovna nenese odpovědnost za kvalitu a rychlost připojení k internetu ani za obsah stránek stažených z internetu, zvláště osahují-Ii viry. Ceny za připojení k internetu jsou uvedeny v ceníku. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii . zhotovila.

POSTIHY NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ VÝPŮJČNÍHO ŘÁDU

ČI. 8

Ztráty a náhrady

1 Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2 O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

3 Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

ČL. 9

Poplatky za přestupky proti výpůjčnímu řádu

1 Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-Ii poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2 Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3 Ztráta průkazu uživatele:

a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

ČI. 10

Náhrada všeobecných škod

1 Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností

(podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-Ii však o to poškozený a je-Ii to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

2 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá ,uživatel podle obecně

platných předpisů.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PŘÍLOHY VÝPŮJČNÍHO ŘÁDU

1 Výjimky z VŘ povoluje vedoucí knihovny. 2 Nedílnou součástí VŘ jsou přílohy. 3 Tento Výpůjční řád platí na dobu neurčitou 4 Ceník placených služeb a poplatků Místní knihovny v Kobeřicích 5 Půjčovní doba.V Kobeřicích, dne 02. 12.2002